Latvijas karte
Radošums vieno!

KONSORCIJS: Izveidotās darba grupas

Sadarbība ar biznesa vidi

Kopīga datubāze par iekārtām un infrastruktūru, ko kopīgi var izmantot

Kopīgas pieredzes apmaiņas konferences un semināri

Darba grupa zinātņu nozares “Inženiertehnisko sistēmu un tehnoloģiju pārvaldība” izveidei

Studiju priekšmetu datubāze, ko piedāvāt citiem konsorcija dalībniekiem

Kopīgas bakalaura un maģistra studiju programmas

Kopīgas bibliogrāfiskās datubāzes

Sadarbība ārvalstu vieslektoru piesaistē